Regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie”

14-03-2019, 09:54

Regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie”

1.    Cel konkursu:
Podstawowym celem zadania jest:
•    promocja zachowanego i przekazywanego kolejnym pokoleniom niematerialnego dziedzictwa kulturalnego związanego z lokalnymi potrawami oraz budowie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież
•    wzmocnienie lokalnej tożsamości
•    promocja lokalnych produktów i zdrowej żywności

2.    Konkurs organizowany jest w jednym etapie:
1.    Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najsmaczniejszej potrawy obszaru LGD „Polesie”
2.    Potrawy powinny być związane z naszym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikających ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą.
3.    Potrawy powinny być przygotowane tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz być od dawna znane w okolicy.

3.    Organizatorzy konkursu:
Głównym organizatorem konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świerszczowie

4.    Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Polesie”, tj. gmin: Łęczna, Cyców, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Sosnowica, Urszulin, Uścimów, Wierzbica.

5.    Warunki udziału w konkursie:
a)    udział w konkursie mogą brać pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Polesie”
b)    każdy z uczestników może zgłosić do konkursu wyłącznie jedna potrawę
c)    warunkiem udziału we konkursie jest dostarczenie w terminie konkursu formularza zgłoszeniowego wg załączonego wzoru
d)    zgłoszenia, o którym mowa wyżej przyjmuje i szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Cycowie p. Karolina Świeczak tel. 825677003 od 13 marca do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
e)    formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Organizatora, tj. w Remizie OSP w Świerszczowie. Ponadto formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców (www.ugcycow.pl) oraz w siedzibie UG Cyców w pok. nr 23
f)    formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie pod adres: Urząd Gminy Cyców, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców (z dopiskiem: „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD „Polesie””) w terminie do 2 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. W przypadku formularzy przesłanych pocztą decyduje data wpływu do wyżej wymienionej instytucji
g)    wszelkie produkty, sprzęt oraz naczynia niezbędne do przygotowania potrawy uczestnik zapewnia we własnym zakresie
h)    członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w konkursie
i)    uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania z regulaminem. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
j)    uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

6.    Kryteria oceny:
Potrawy będą oceniane wg. następujących kryteriów:
•    Smak potrawy (w skali 1-10)
•    Rzetelność i bogata historia receptury prezentowanych wyrobów konkursowych (w skali 1-10)
•    Wygląd oraz sposób zaprezentowania (w skali 1-10)
Uczestnik maksymalnie może uzyskać 30 punktów.
W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania, przedstawiciel organizatora oraz gość z zewnątrz. Członkowie Komisji spośród siebie wybiorą przewodniczącego.
Ilość punktów będzie decydowała o uzyskaniu I, II, oraz III miejsca, a w przypadku uzyskania przez poszczególne wyroby takiej samej ilości punktów, głos przewodniczącego jest głosem decydującym.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna

7.    Termin Konkursu:
Zgłoszenia przyjmowane są od 13 marca 2019 r. do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
Prezentacja potraw zgłoszonych do konkursu odbędzie się w Remizie OSP w Cycowie (ul. Chełmska 17A, 21-070 Cyców) w godz. 10.00 – 12.00. Komisja rozpocznie obrady 7 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2019 r.

8.    Nagrody:
Przyznaje się nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.

9.    Postanowienia końcowe:
A)    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany czasu trwania konkursu jak również zmiany terminu ogłoszenia jego wyników
B)    Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników
C)    Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym regulaminem lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczone z konkursu

Świerszczów, dnia 13 marca 2019 r.


W załączniku klauzula informacyjna

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza