Trzeci etap rewitalizacji parku Podzamcze rozpoczęty

07-01-2019, 14:03

Podpisano umowę na rewitalizację terenów nadrzecznych w parku Podzamcze. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożył Zakład Budowlano Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o.. Zgodnie z umową całość prac będzie kosztowała 1.897.298,97 zł.

W pierwszej kolejności będą realizowane prace związane z gospodarką drzewostanem. W tym czasie zostaną usunięte chore i stare drzewa oraz wykarczowane krzaki. Ten etap powinien się zakończyć do końca lutego. W kolejnym etapie zostaną wykonane alejki i oświetlenie parkowe. Uzupełnieniem prac rewitalizacyjnych będą nasadzenia zieleni i ustawienie elementów małej architektury. Prace będą prowadzone na powierzchni ponad 5 ha i obejmą obszar bezpośrednio przylegający do Świnki i Wieprza. Będzie to część parku o najbardziej naturalnym charakterze. Większość nasadzeń będą stanowiły rodzime gatunki.

Zakończenie robót zaplanowano na 15.01.2020 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze – II etap”, jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.255.578,00 zł, a wkład Budżetu Państwa 147.715,05 zł.