XLVII-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 20 czerwca 2018 r.

06-06-2018, 13:24

XLVII-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 20 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
5. Absolutorium dla Burmistrza Łęcznej za 2017 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Gminy  Łęczna za 2017 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
d) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2017 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza