Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

01-12-2017, 13:34

Na podstawie art.89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2017 r.  poz. 2198 z póź.zm.) w związku z art. 78c ust. 3 pkt. 2 Gmina Łęczna ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017  dla :
1) przedszkoli wynosi -  8 882,44zł,
2) szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny- dotyczy oddziału przedszkolnego wynosi - 6 797,15zł,
3) szkoły podstawowej 11 558,16zł.- ustalonej na podstawie art. 78a ust.3 w/w ustawy.
Średnioroczna liczba dzieci wg  SIO w 2017 roku wynosi:
a) w przedszkolach prowadzonych przez gminę Łęczna, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi- 655,67 ,
b) w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Łęczna pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi- 221,33.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, oraz statystycznej liczby dzieci została dokonana wg. SIO oraz planów finansowych na dzień 30.09.2017 roku .

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza