Urząd Miejski w Łęcznej informuje o terminach przyjmowania wniosków w sprawie nagród za osiągnięcia artystyczne i sportowe

07-01-2019, 10:57

I. Przyznawania dorocznych nagród dla młodzieży z terenu Gminy Łęczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/138/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r. - wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego danego roku kalendarzowego.
https://umleczna.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Ur7_138.pdf (treść uchwały wraz z formularzem wniosku)
Nagrody przyznawane są na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w następujących dziedzinach:
1) sztuki plastyczne;
2) muzyka;
3) teatr;
4) literatura;
5) fotografia;
6) sztuka ludowa.
Kandydat do nagrody powinien spełniać następujące kryteria:
1) w dacie składania wniosku nie ukończył 25 lat;
2) wyróżnia się osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
3) jest mieszkańcem Gminy Łęczna;
4) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować:
1) grupa co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców Gminy Łęczna;
2) osoby prawne, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury, w szczególności instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.
Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata lub kandydatów, w przypadku wniosku o nagrodę zespołową, krótką charakterystykę osiągnięć wraz z ich dokumentacją dostarczoną w wersji papierowej lub na innym nośniku, uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody, zgodę kandydata na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.

II. Przyznawania dorocznej nagrody Łęczyński Odyniec Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/140/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r. - wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego danego roku kalendarzowego.
https://umleczna.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Ur7_140.pdf (treść uchwały wraz z formularzem wniosku)
Nagrodę przyznaje się za znaczące dokonania artystyczne, upowszechnianie i ochronę kultury, obejmujące w szczególności:
1) sztuki plastyczne;
2) muzykę;
3) teatr;
4) literaturę i publicystykę;
5) fotografię;
6) sztukę ludową.
Nagrodę przyznaje się również za osiągnięcia w zakresie innej działalności społecznej, służącej upowszechnianiu i ochronie kultury. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Gminy Łęczna.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:
1) placówki upowszechniania kultury;
2) społeczne organizacje kultury, w tym stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów;
3) inne podmioty, których działalność statutowa związana jest z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury.
Wniosek powinien zawierać:
1) dane personalne, adres oraz dane o przebiegu działalności lub pracy nominowanej osoby lub podmiotu;
2) charakterystykę zasług uzasadniających przyznanie nagrody ze wskazaniem charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury;
3) dokumentację osiągnięć dostarczoną w wersji papierowej lub na innym nośniku;
4) wyrażoną przez kandydata będącego osobą fizyczną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody.

III. Przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r. - wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim
https://umleczna.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Ur7_139.pdf (treść uchwały wraz z formularzem wniosku)
Nagrodę indywidualną lub zespołową przyznaje się za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Za dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla Gminy Łęczna uznaje się dyscypliny olimpijskie. Za wysokie osiągnięcia sportowe uznaje się przede wszystkim:
1) udział w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych;
2) ustanowienie rekordu Polski;
3) zdobycie Pucharu Polski;
4) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Polski;
5) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Województwa.
Kandydat do przyznania nagrody pieniężnej lub wyróżnienia powinien spełniać następujące kryteria:
1) osiąga wysokie wyniki sportowe w przypadku ubiegania się o nagrodę pieniężną;
2) jest mieszkańcem Gminy Łęczna;
3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:
1) osoby prawne, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności kluby sportowe;
2) grupa co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców Gminy Łęczna.
Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania;
2) informacje o dotychczasowej działalności i osiągnięciach sportowych;
3) wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika dotyczące roku, za który ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą wyniki w wersji papierowej lub na innym nośniku;
4) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia;
5) oświadczenie kandydata o niekaralności;
6) uzasadnienie wniosku.

Poniżej druki wniosków w formacie DOC.

Pliki do pobrania